| โรงพยาบาลเปือยน้อย

วันที่ : 31-05-2566

เบอร์ศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเปือยน้อย จ.ขอนแ่กน

TEL หน่วยงาน หมายเหตุ
101 งานธุรการ (บริหาร)
102 ผู้อำนวยการ รพ.
103 แฟกซ์ Fax
104 งานชันสูตร
105 หน้าห้องตรวจแพทย์
106 ห้องตรวจแพทย์ ๑
107 ผู้ป่วยนอก OPD
108 งานเภสัชกรรม
209 กลุ่มการพยาบาล
110 งานทันตสาธารณสุข
111 ห้องคลอด LR
112 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ER
113 สสอ.เปือยน้อย
114 ผู้ป่วยใน IPD
115 บ้านพัก
116 งานประกันสุขภาพ
118 บ้านพัก
119 โรงครัว
120 บ้านพัก
TEL หน่วยงาน หมายเหตุ
121 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU
122 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU หัวหน้า
123 ซักฟอก/จ่ายกลาง
124 บ้านพัก
125 แฟลตชั้น ๒
126 แฟลตชั้น 1
127 บ้านพัก
128 บ้านพัก
129 การเงินและบัญชี
130 แฟลตชั้น 1
131 คลังยา
132 ยานพาหนะ
200 หัวหน้ายุทธศาสตร์(คุณสุภณ)
201 หัวหน้าบริหาร (คุณปัทมา)
225 แพทย์แผนไทย
226 รังสีวินิจฉัย X-ray
227 ผู้ป่วยใน IPD
229 บ้านพัก
231 บ้านพัก
TEL หน่วยงาน หมายเหตุ
232 บ้านพัก
258 ซ่อมบำรุง
259 ห้องเก็บเงิน 7
270 ห้องล้างเครื่องมือ
271 บ้านพัก
272 งานพัสดุ
273 บ้านพัก
274 งานสารสนเทศ
275 คลินิกพิเศษ
276 ห้องตรวจ 3
277 ห้องตรวจ 2
281 กายภาพบำบัด

จัดทำโดย งานสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร. 274